Vedtægter for foreningen Begavet med Glæde

30. maj 2023
§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Begavet med Glæde

1.2 Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl eller en anden adresse, udpeget af bestyrelsen, som postadresse.

§ 2 Formål

2.1 Foreningen arbejder for højtbegavede børns vilkår og trivsel.

2.2 Foreningen er baseret på 3 søjler og 3 principper.

De 3 søjler er

 • Fagpersoner
 • Højtbegavede børn og deres forældre
 • Virksomheder, politikere og alle andre, der ønsker at støtte og bidrage til opfyldelse af foreningens formål

De 3 principper er

 • Et charter, der udtrykker essensen af foreningens værdier
 • En politik for tiltag til forbedring af højtbegavede børns vilkår
 • Aktiv medlemsinvolvering gennem netværk og fokusgrupper

Foreningens charter er, ved foreningens stiftelse, udarbejdet af foreningens første bestyrelse. Ændring af charteret skal godkendes af generalforsamlingen jævnfør punkt 7.7.

Bestyrelsen er ansvarlig for løbende at formulere foreningens politik og for at fastsætte rammerne for netværk og fokusgrupper.

2.3 Foreningen er en non-profit forening.

§ 3 Politik

3.1 Foreningen er partipolitisk uafhængig.

3.2 Alle udtalelser på vegne af foreningen skal komme fra eller ske efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

§ 4 Medlemskab og kontingent

4.1 Enhver, voksne såvel som børn, virksomheder, fagprofessionelle – såsom lærere, pædagoger og psykologer – skoler, andre institutioner, kommuner, foreninger og organisationer, kan blive medlem af foreningen.

4.2 Opretholdelse af medlemskab er betinget af efterlevelse af foreningens charter og rettidig betaling af kontingent.

4.3 Bestyrelsen kan afvise anmodning om medlemskab efter en samlet vurdering i forhold til foreningens interesser, formål og renommé.

4.4 Generalforsamlingen fastsætter, efter indstilling fra bestyrelsen, rammerne for fastsættelse af kontingent.

4.5 Der ydes ikke refusion af betalt kontingent ved ophør af medlemskab.

§ 5 Foreningens ledelse

5.1 Foreningen ledes af en, af generalforsamlingen valgt, bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Halvdelen (rundet op) vælges i ulige år og den anden halvdel (rundet ned) vælges i lige år.

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer.

5.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

5.4 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 30. juni

6.3 Den ordinære generalforsamlinger skal forvarsles via foreningens nyhedsbrev  mindst 6 uger før afholdelsen. Varslingen skal indeholde information om dato, tid og lokation, samt hvor kandidatur til tillidsposter og forslag, herunder til vedtægtsændringer skal sendes og inden hvilken frist. Indkaldelse til generalforsamlinger skal udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen til alle medlemmer, der har tilmeldt sig foreningens nyhedsbrev. Indkaldelsen skal indeholde indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer og kandidatprofiler, samt information om mulighed for at stemme ved fuldmagt og brevstemme

6.4 Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Punkter, herunder vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kandidaturer til tillidsposter skal  senest  3 uger inden afholdelse af den ordinære generalforsamling, være indgivet til den af bestyrelsen udpegede, men af bestyrelsen uafhængige, valgformand på email. 

6.5 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående kalenderår
 3. Fremlæggelse af budget og godkendelse af eventuelle ændringer af rammerne forbestyrelsens fastsættelse af kontingent
 4. Valg til bestyrelsen incl. suppleanter
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Forslag til ændring af vedtægter
 7. Andre indkomne forslag
 8. Eventuelt.

6.7 Foreningens charter kan, efter indstilling fra bestyrelsen, ændres af generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 7 Regler for afstemning på generalforsamlingen

7.1 På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Medlemmer, der er fysiske personer, skal være myndige for at kunne stemme. Forældremyndighedsindehavere kan stemme på vegne af deres umyndige børn.

7.2 Der kan stemmes pr. brev, pr. fuldmagt eller ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen vurderer, at online afstemning kan gennemføres forsvarligt, kan afstemning ligeledes ske online.

Der stemmes ved fuldmagt efter følgende regler:

Ét fremmødt stemmeberettiget medlem kan repræsentere ét andet stemmeberettiget medlem ved fuldmagt. Fuldmagten skal gives mindst 3 timer før generalforsamlingens start ved e-mail sendt til fuldmagtshaver med valgformanden i kopi, og indeholde oplysninger om navn, medlems-ID og kontakt-telefonnummer på fuldmagtsgiver, samt oplyse navn og medlemsnummer på fuldmagtshaver.

Ved stemmeafgivning ved fuldmagt, bærer fuldmagtshaveren alene ansvaret for, at der stemmes ud fra fuldmagtsgivers ønske.

7.3 Valgformanden er ansvarlig for at udforme stemmesedler, både til brug på generalforsamlingen og til brug for afgivelse af brevstemme. Stemmesedlen skal liste kandidaterne, så man tydeligt kan se, hvem der er kandidat til hver post. Med brevstemmesedler skal sendes de nødvendige stemmeinstruktioner. Sammen med indkaldelse til generalforsamling udsendes information om hvor og hvordan, man kan rekvirere stemmeseddel til at brevstemme. Kun individuelt, hos valgformanden, rekvirerede stemmesedler, kan benyttes til at brevstemme.

Valgformanden registrerer, hvilke medlemmer, der har rekvireret de udformede stemmesedler og kontrollerer, at modtagne brevstemmer alle stammer fra medlemmer, der har rekvireret brevstemmeseddel.

7.4 Den, der brevstemmer, er ansvarlig for gyldigheden af sin egen stemme. Gyldige brevstemmer skal være:

 • modtaget af valgformanden senest tre dage før afholdelse af generalforsamlingen
 • nedlagt i en umærket kuvert, der lægges ned i en yderkuvert, der er mærket med medlemsnummer. Stemmesedlen skal ikke påføres medlemsnummer.

7.5 Valgformanden opbevarer kuverter med brevstemmer uåbnede indtil generalforsamlingen.

7.6 Inden der stemmes på generalforsamlingen, kontrollerer valgformanden, hvem der er til stede. Brevstemmer afgivet af tilstedeværende annulleres.

7.7 Har ingen meldt sig som kandidat til en valgbar bestyrelses-/tillidspost inden fristens udløb, kan der stilles op på generalforsamlingen.

7.8 Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsens flertal at gå af, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med valg til alle bestyrelsesposter på dagsordenen. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Der skal straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på begæring af enten:

 • Formanden
 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 10 % af de stemmeberettigede medlemmer.

8.2 Indkaldelsen skal udsendes efter pkt. 6.3.

§ 9 Vedtægtsændringer

9.1 Forslag til vedtægtsændringer skal indeholde det konkrete forslag til ordlyden af den nye vedtægtsbestemmelse og vedhæftes forslagsstillerens sammenstillelse med den relevante del af gældende vedtægter.

9.2 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer (brevstemmer + fremmødte, herunder medlemmer repræsenteret ved fuldmagt samt online deltagere) er for. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 10 Tegningsregel

10.1 Foreningen tegnes af

 1. formanden i forening med næstformanden
 2. formanden i forening med kassereren
 3. næstformanden i forening med kassereren
 4. formanden, næstformanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller
 5. fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller
 6. den samlede bestyrelse
§ 11 Regnskabsår og revision

11.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2022.

11.2. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt, revisor.

§ 12 Eksklusion

12.1. Finder en enig bestyrelse, at et medlem groft har tilsidesat foreningens vedtægter eller skadet foreningens interesser, formål eller renommé, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet med øjeblikkelig virkning.

12.2 Opnås der i bestyrelsen ikke enighed om eksklusion, kan et flertal af bestyrelsen begære, at spørgsmålet bringes op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Eksklusion skal da vedtages med mindst 75 % af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 13 Foreningens opløsning

13.1 Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette som eneste punkt på dagsordenen.

13.2 Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis:

 • mindst 75 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer og
 • mindst 75 % af de afgivne stemmer er for.

Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.